Privacyverklaring

Marineschepen.shop is een handelsmerk van BWV Media, gevestigd te Amsterdam. BWV Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@marineschepen.shop

020-2602327

Zie ook bwvmedia.nlPersoonsgegevens die BWV Media verwerkt

BWV Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van BWV Media en/of omdat u deze zelf aan BWV Media verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BWV Media verwerkt.

Bij de verkoop van producten in de shop:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Met Google Analytics:

- Gegevens over activiteiten op de website

- Internetbrowser en apparaat type


Als u mailt of belt:

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die BWV Media verwerkt

Marineschepen.shop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. BWV Media raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat BWV Media zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met BWV Media op via info@marineschepen.shop, dan wordt deze informatie verwijderd.Met welk doel en op basis van welke grondslag BWV Media persoonsgegevens verwerkt

BWV Media verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling bij een bestelling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te laten leveren

- BWV Media verwerkt ook persoonsgegevens als BWV Media hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

BWV Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BWV Media) tussen zit.
Hoe lang BWV Media persoonsgegevens bewaart

BWV Media bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. BWV Media hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Gegevens verstrekt voor de verkoop van producten in de shop: 7 jaar (de factuur moet worden bewaard voor de Belastingdienst)


Gegevens via websitestatistieken die mogelijk te herleiden zijn tot computers of personen: 14 maanden


Gegevens die u verstrekt met correspondentie: 2 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden

BWV Media deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in opdracht van BWV Media, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BWV Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BWV Media uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet BWV Media alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Voor de verzending van producten worden naam en adresgegevens gedeeld met derden:

Yourhosting.nl te Zwolle als hostingpartij van de webshop

Hexspoor B.V. te Boxtel voor distributie

PostNL voor rechtstreekse verzending


Marineschepen.shop deelt, anders dan voor verzending van producten en websitestatistieken, geen persoonsgegevens met derden.Cookies, of vergelijkbare technieken, die BWV Media gebruikt

BWV Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BWV Media gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan BWV Media hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BWV Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BWV Media een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar BWV Media over beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marineschepen.shop. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt BWV Media u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BWV Media reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BWV Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe BWV Media persoonsgegevens beveiligt

BWV Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BWV Media via info@marineschepen.shop